Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

www.serifoglu.nl

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Serifoglu. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Serifoglu te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen zijn vrijblijvend. Serifoglu accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Wij behouden het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling via de website, telefoon, e-mail komt de overeenkomst tot stand. Serifoglu behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Serifoglu hanteert voor het bezorgen van de producten alleen maar bestellingen die zijn gedaan via de webshop. Bestellingen die gedaan worden via de website worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Serifoglu is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten en/of foutief aangeleverde adressen.

Verzending en bezorging
Bestellingen die voor 19:00 uur besteld zijn, worden de volgende werkdag thuisbezorgd met Trunkrs (met uitzondering van zaterdag, zondag, feest- en actiedagen) maar wees er wel op bedacht dat levering altijd kan vertragen. Leveringstijden zijn meestal tussen 17:00 en 22:30 uur. Wij adviseren u om een privé adres voor aflevering op te geven, omdat er anders vertragingen kunnen ontstaan. Voor zakelijke adressen verzoeken wij dit te vermelden bij de bestelnotitie, namelijk die worden met PostNL verstuurd. Handig om te weten: weekend en maandag zijn geen bezorgdagen.

Nadat wij uw producten hebben verstuurd, versturen wij een Track and Trace link naar uw e-mailadres. Door hierop te klikken komt u automatisch terecht op de pagina van Trunkrs of PostNL waar u het verloop van uw bestelling kunt volgen. Zo weet u precies waar uw pakket zich bevindt en wanneer u deze ongeveer kunt verwachten.

Aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen op de productpagina’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Serifoglu niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Afbeeldingen en specificaties
De afbeeldingen geven geheel een indicatie van de gegevens betreffende het gewicht, afmetingen, kleuren etc. Deze kunnen afwijken van de producten die geleverd worden. Dit kan geen aanleiding zijn voor de klant om schadevergoeding te eisen of zich te ontbinden van de overeenkomst.

Betaling
Een overeengekomen bestelling via de webshop op www.serifoglu.nl wordt direct betaald via iDeal.

Reclames en garantie
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot de hiervoor genoemde termijnen. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Serifoglu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door Serifoglu wordt gegarandeerd mits er aan de vermelde instructies worden gehouden, gerekend vanaf de datum van aflevering door Serifoglu.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Serifoglu over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Herroepingsrecht
Serifoglu heeft het herroepingsrecht van de consument uitgesloten vanwege de korte houdbaarheid van het product en het feit dat een bestelling altijd maatwerk is. Nadat we een succesvolle betaling hebben ontvangen is de verkoop definitief.

Aansprakelijkheid
Serifoglu is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Serifoglu is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Serifoglu komen. Serifoglu draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Serifoglu eveneens geen verantwoordelijkheid. Serifoglu is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Serifoglu, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Serifoglu. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Serifoglu uitgesloten.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Geschillen
Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Rechten
Alle contacten en transacties met Serifoglu geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Serifoglu. Niets uit uitgaven of publicaties van Serifoglu mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Serifoglu.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Serifoglu te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 5 uur na aflevering bij Serifoglu te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Serifoglu
Elementenstraat 12
1014 AR Amsterdam

shop@serifoglu.nl
www.serifoglu.nl

KvK: 77867645
BTW: NL130091078B01